Novinky

Kód: K02Bo - Petříkovice
 
Petříkovice
Kód: K02Bo
Lokalita: Krkonoše
Pobyty: celoročně
Lůžek: 8 - Ložnic: 3
 
 
Detail

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Na stránkách www.chalupychaty.eu si můžete vybrat ubytování přímo u majitele objektu

 

  • podle oblasti, kterou chcete navštívit

 

  • objekty si můžete seřadit podle počtu osob

 

  • objekty si můžete seřadit podle počtu ložnic

 

 

 

Dále Vám rádi pobyt zprostředkujeme a poté vstupují v platnost Všeobecné podmínky:

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

1. Jak objednat
 
  • on-line stisknutím tlačítka "objednat" přímo u vybraného termínu objektu a vyplněním objednávkového formuláře
  • napsáním emailu na adresu info@chalupychaty.eu
  • telefonicky na č. 606 845 274
  • faxem na č. 326 906 959
  • osobně v CA HostTravel, Brandýs n.L., Pražská 193/43 (nad žel.přejezdem)

 

Na našich stránkách naleznete pronájem chat a chalup, apartmánů,  pobyty v penzionech a hotelích v tuzemsku a zahraniční zájezdy našich smluvních partnerů a také přímé kontakty na ubytovací kapacity v ČR, kde Vám sdělí ubytovací podmínky.


2. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen zákazníkem) a cestovní agenturou (dále jen CA) se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. Smluvní vztah vzniká na základě  vyplněného a zákazníkem podepsaného formuláře "Závazná rezervace" nebo "Smlouva" (dále jen rezervační formulář)  potvrzeného CA, nebo dnem přípisu platby na účet CA.  Podpisem rezervačního formuláře  zákazník potvrzuje, že se seznámil s popisem objektu, se základními informacemi a souhlasí se všeobecnými podmínkami pobytu a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob odpovídá zákazník, který rezervační formulář podepsal. Zákazníkem může být pouze osoba starší 18 let.


3. Potvrzení rezervace a úhrada pobytu

CA zákazníkem vybraný termín a cenu ověří a pokud je poptávaný termín volný, CA vystaví rezervační formulář a pošle ji emailem nebo poštou zákazníkovi spolu s vyčíslením zálohy 40 - 70% na pobyt. Zákazník potvrdí přijetí a je povinnen dodržet datum splatnoti uvedeného na rezervačním formuláři, jinak tato rezervace propadá a je nabídnuta dalšímu zájemci.  Doplatek ceny je splatný  u pobytu v  chatách a chalupách 1. den nátupu  přímo na místě, u pobytu se snídaní, v penzionech a hotelích bude zákazník  vyzván CA k doplatku 45 dní před začátkem pobytu. Při objednání v kratší době než 45 dní před začátkem pobytu platí zákazník 100% ceny pobytu.

4. Cena pobytu

Ceny uvedené v katalogu na webu zahrnují ubytování.  Další poplatky, např. za domácí zvíře, poskytnutí povlečení, rekreační a lázeňské poplatky obci, se platí na místě pobytu a je uvedena v popisu objektu. V některých objektech není součástí ceny pobytu spotřeba energie a vody, tato skutečnost je rovněž uvedena v popisu konkrétního objektu. V objektech se také vybírá vratná kauce 1000 - 3000 Kč - záloha na případné poškození objektu nebo jeho zařízení. Tato záloha je při ukončení pobytu vrácena (v případě poškození majetku po odečtení úhrady za škody).

5. Ubytovací poukaz

Po zaplacení zálohy nebo celkové ceny za pobyt  zašle cestovní agentura zákazníkovi ubytovací poukaz. Ubytovací poukaz předloží zákazník pronajímateli v den nástupu.

6. Práva klienta

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, odstoupení musí písemně oznámit cestovní agentuře. Smluvní vztah zaniká k datu doručení tohoto písemného oznámení na adresu CA. Pokud je smluvní vztah ukončen déle než 45 dní před zahájením pobytu, účtuje cestovní agentura stornopoplatek za rezervaci ve výši 20% z celkové ceny pobytu. Od 45. dne před nástupem, vstupují v platnost níže uvedené stornovací podmínky. Stornopoplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu.

Cestovní agentura má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné pobyt zajistit. V tomto případě cestovní agentura najde ubytování v jiném adekvátním objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

7. Stornovací podmínky

Pokud zruší zákazník závazně objednaný pobyt do 15. dne před zahájením pobytu účtuje cestovní agentura 30% z ceny pobytu. Pokud zákazník zruší závazně objednaný pobyt v době kratší než 14 dní před nástupem, účtuje cestovní agentura stornopoplatky ve výši 100% ceny pobytu. Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo CA odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Dále se stornovací podmínky řídí podle zákazníkem obdržených Všeobecných podmínek.

8. Ubytovací pokyny

Začátek pobytu je, pokud není dohodnuto jinak, v sobotu mezi 14. - 16. hod. Časový interval je nutné dodržet, jinak nelze zaručit řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky. Při předávání objektu zákazníkovi má pronajímatel právo požadovat kauci ve výši 1000 - 3000 Kč.  Během užívání objektu je nutné dodržovat "domovní řád", který si stanovuje pronajímatel objektu. Obecně platí tyto zásady: šetřit vodou a energiemi nestěhovat nábytek objekt zamykat řádně pečovat o svěřený majetek udržovat pořádek. Konec pobytu obvykle v sobotu od 8 do 10 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

9.Povinnosti klienta

Dodržet maximální počet osob. Při neohlášeném příjezdu vyššího počtu osob je majitel objektu oprávněn požadovat doplatek nebo pobyt bez náhrady stornovat. Dále se důkladně seznámit se stavem objektu při nástupu - na dodatečné reklamace nebude brán zřetel /s výjimkou vad skrytých/.

10. Reklamace

U cestovní agentury má klient právo reklamovat pouze zprostředkování služeb.

Zákazník má právo na reklamaci u pronajímatele v případě zjištění nedostatků. Předmětem reklamace může být pouze nefunkčnost zařízení, podstatné technické závady či výrazná a podstatná odlišnost popisu objektu. Zákazník je povinnen zjištění nedostatků ihned nahlásit pronajímateli, který má povinnost bez zbytečného odkladu zjednat nápravu. Zejména u nabídky chat a chalup předmětem reklamace nemůže být např. starší vybavení, drobné poškození nábytku, malé prostory v místnostech, 1 sociální zařízení pro více osob, strmé schodiště apod., tedy zejména záležitosti stavebně – technického řešení objektů, které jsou v dispozici jednotlivých ubytovatelů a v některých případech nejsou v souladu s normami platnými pro ubytovací služby. Nabídka chat a chalup je specifickým produktem cestovního ruchu a objekty jsou ve velmi rozdílných kvalitách.

11. Pojištění

Ceny pobytů nezahrnují pojištění, CA doporučuje sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění stornopoplatků.

12. Závěrečná ustanovení

Zákazník zaplacením zálohy na pobyt potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami.

 

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení živnostníka: Ludmila Hostomská
Cestovní agentura HostTravel (CA)
IČO: 69180326
Sídlo provozovny Pražská 193/43, Brandýs n.L. 250 01
e-mail: info@hosttravel.cz
tel.: 606845274
dále jen „Správce“

Vážení klienti, aby CA mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musí zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu CA sděluje:
· Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
· Vaše osobní údaje CA zpracovává z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
· CA zpracovává vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednaný produkt a jeho cenu.
· Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem CA zpracovává po dobu trvání archivace dle zákona účetnictví.
· Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
· Abych vás CA mohla informovat o aktuálních informacích, nabídkách a slevách, zpracovává vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který CA poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
· Vaše osobní údaje CA poskytuj jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu CA neposkytuj. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
· Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
· CA nejmenovala  pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
· CA nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
· Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od CA jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte - li za to, že při zpracování vašich osobních údajů CA postupuje v rozporu s GDPR.
V Brandýse n.L., dne 20.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CA HostTravel
fax: +420 326 906 959
mob: +420 606 845 274
e-mail: info@chalupychaty.eu
www.chalupychaty.eu
TOPlist